Gospodarka odpadami

        System selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Grabów został wprowadzony w 2003 r. Na początku segregowano odpady komunalne wrzucając je do pojemników na odpady opakowaniowe do rozstawionych na terenie naszej gminy pojemników, a obecnie mieszkańcy gminy segregują odpady powstające "u źródła". oszczędzają w ten sposób pieniądze przeznaczone na wywóz śmieci i chronią środowisko, ograniczając ilość odpadów składowanych na wysypiskach.

          W 2007 r. ilość posesji posiadających podpisane umowy na odbiór odpadów wynosiła 60 % z których odebrano 260 ton odpadów komunalnych, 7 ton makulatury, 1,8 tony tworzyw sztucznych 24 tony szkła.

           W 2008 r. ilość posesji posiadających podpisane umowy na odbiór odpadów wynosiła już 80 % od których odebrano 460 ton odpadów komunalnych, 10 ton makulatury, 2 tony tworzyw sztucznych, 27 ton szkła.

      Wzrost zawartych umów jak i ilości segregowanych odpadów świadczą o tym, że segregacja odpadów w Gminie Grabów szybko zyskuje zwolenników a świadomość ekologiczna mieszkańców znacznie wzrosła.

      Poza wymienionymi frakcjami odpadów gmina Grabów organizuje selektywną zbiórkę odpadów takich jak: zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady foliowe używane w rolnictwie (worki po nawozach, folia ogrodnicza i o kiszonkach, sznurek rolniczy. Do tej pory zebrano ponad 120 kilo baterii oraz 8,5 tony sprzętu elektrycznego.

        Pojemniki do gromadzenia zużytych baterii znajdują się szkołach podstawowych oraz budynku Urzędu Gminy Grabów. W przyszłości również będzie można oddawać przeterminowane leki do aptek.

Mieszkańcy naszej Gminy pamiętajcie, że wszystkie wymienione działania mają na celu poprawę stanu środowiska w którym żyjemy, poprawia się czystość powietrza atmosferycznego, wody, otoczenia a my mamy satysfakcje zrobienia czegoś dobrego, bo środowisko to przecież my.

Zmiana przepisów

 

        Od dnia 1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, wprowadzony nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami). Od tego dnia gmina przejęła odpowiedzialność za odpady komunalne.

 

Oznacza to, że:

1. odbiorca odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zostanie wybrany w drodze przetargu przez Gminę;
2. mieszkańcy nie będą indywidualnie zawierali umów na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową tak jak w poprzednim stanie prawnym; odpady z każdej posesji odbierać będzie firma, która wygra przetarg; 
3. firma ta będzie również zobowiązana do wyposażenia każdej nieruchomości w pojemniki na odpady; każdy właściciel nieruchomości, który będzie chciał segregować odpady, zostanie wyposażony w komplet pojemników do segregacji odpadów (które ustawi firma wywozowa) i w konsekwencji będzie ponosił niższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

Jakie są obowiązki właściciela nieruchomości?

1. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w siedzibie Urzędu Gminy w Grabowie w godzinach pracy Urzędu lub nadając w placówce pocztowej. Formularz deklaracji  będzie dostępny na stronie internetowej urzędu, u właściwego sołtysa i w siedzibie urzędu.
2. Regularne uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Grabów.
3. Złożenie korekty deklaracji, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia na nieruchomości zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. działkowcy, przedsiębiorcy) mają obowiązek złożyć deklarację dla nieruchomości niezamieszkałych, tj. takich na których powstają odpady komunalne a nie zamieszkują mieszkańcy.

Oznacza to, że:

1) w zabudowie jednorodzinnej: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel lub najemca nieruchomości;
2) w zabudowie wielorodzinnej: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel nieruchomości lub najemcy poszczególnych lokali, ewentualnie osoby sprawujące nadzór nad nieruchomością wspólną;
3) dla nieruchomości niezamieszkałych: deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wypełnia i składa właściciel lub najemca lub zarządzający nieruchomością.

       Podkreślenia wymaga, że systemem odbioru odpadów objęte są:

  • nieruchomości zamieszkałe – takie, na których zamieszkują mieszkańcy 
  • nieruchomości niezamieszkałe – takie, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w związku z bytowaniem ludzi (np. szkoły, przedszkola, przedsiębiorstwa, budynki użyteczności publicznej) oraz
  • nieruchomości, w których odpady powstają sezonowo (np. działki). Tak więc obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich nieruchomości na terenie gminy, na których powstają odpady.


       Jeżeli właściciel nieruchomości posiada więcej niż jedną nieruchomość, dla każdej winien złożyć osobną deklarację. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a odpady komunalne wytwarzane są sezonowo - nieregularnie (np. działki letniskowe), w deklaracji należy wskazać okres, w którym będą powstawały odpady, tj. za który ponoszona będzie opłata.

Akty prawa miejscowego

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00