Aktualności

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólny rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Informacja dla klientów

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Grabowie 99-150, ul. Reymonta 2, opsgrabow@op.pl  jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania decyzji administracyjnych wnioskodawcom GOPS Grabów oraz realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Eweliną  Witosławską, e-mail: inspektor@d-edu.pl;
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
  - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencje lub obsługujące korespondencje otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty, itp.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 10. Gdy uzna Pan/Pani, iż Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie. jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego, finansów publicznych jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  w formie profilowania.

Informacja o dniu wolnym

Zarządzenie w sprawie naboru na stanowisko Głównego księgowego

ZARZĄDZENIE NR 12/2017

Kierownika Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Grabowie

z dnia 25.04.2017r.

 w sprawie  naboru na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie .

Na podstawie art.6, art.11 – 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U z 2016r. poz. 902 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1. Postanawiam ogłosić  nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie .

§ 2. Ogłoszenie o naborze  , o którym mowa na stanowisko Głównego księgowego podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie

§ 3. Termin składania dokumentów aplikacyjnych wyznaczam do dnia 08.05.2017r.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                                                                               Kierownik

                                                                                                                       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie

                                                                                                                                                     Jadwiga Soja  

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00