Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
 4. zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.


Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:


Weryfikacja kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwot świadczeń.

Kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku rodzinnego, a także wysokość poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej - 1 listopada 2009 r., w wyniku czego podniesione zostały kwoty niektórych rodzajów świadczeń rodzinnych, natomiast ostatnia weryfikacja miała miejsce 1 listopada 2012 r., w wynkiu której podniesione zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych.

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/2016 dla osób ubiegających się po raz pierwszy:

 • Do wniosku należy dołączyć:
 • kopie aktów urodzenia dzieci na które będzie składany wniosek o świadczenia rodzinne jak również kopie dowodów osobistych rodziców oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny.
 • W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności przez dziecko , należy dołączyć kopie orzeczenia
 • W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z tamtejszej gminy o tym, że nie ubiegają się tam o świadczenia.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 2014
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2014r, należy przedłożyć kopie nakazu płatniczego za 2014r.
 • Kopie wszystkich PIT 11, bądź PIT 40 za 2014r potwierdzających uzyskany dochód w roku kalendarzowym 2014
 • W przypadku osób, które pracowały w 2014 roku i pracują nadal u tego samego pracodawcy, należy przedłożyć zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych za 2014r.
 • Zaświadczenie ze szkoły dziecka uczęszczającego do szkoły średniej, lub szkoły wyższej .
 • Kopie wszystkich świadectw pracy od roku 2014 do dnia składania wniosku.
 • W przypadku osób które podjęły zatrudnienie w roku 2015 do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy za pełny miesiąc po miesiącu w którym uzyskano dochód z zatrudnienia.
 • Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach
 • Zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w 2014r
 • W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności oraz wysokość uzyskanych dochodów za 2014r.
 • Kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej, lub decyzje o jej wykreśleniu
 • Zaświadczenie od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości pełnej  składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu, jak również zaświadczenie o terminie i na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy od pracodawcy( druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

W przypadku osób ubiegających się o jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka do wniosku należy dołączyć odpowiednio: kopie dowodów osobistych rodziców dziecka, W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z tamtejszej gminy o tym, że nie ubiegają się tam o świadczenia.

kopie aktu urodzenia dziecka zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży ( druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

W przypadku ubiegania się osoby dorosłej o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć : kopie orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie z ZUS bądź KRUS o nie pobieraniu dodatku pielęgnacyjnego oraz kopie dowodu osobistego.

Ważne

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, uzyska inny dochód lub go utraci , zawrze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie i poinformowanie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Do wniosku oprócz wymienionych powyżej zaświadczeń, mogą być potrzebna inne dokumenty uzależnione od sytuacji świadczeniobiorcy.

Oryginały do wglądu Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2015/2016 dla osób pobierających zasiłek rodzinny w poprzednim okresie zasiłkowym.

 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym 2014
 • W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w 2014r, należy przedłożyć kopie nakazu płatniczego za 2014r.
 • Kopie wszystkich PIT 11, bądź PIT 40 za 2014r potwierdzających uzyskany dochód w roku kalendarzowym 2014
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości składek zdrowotnych za 2014r. ( wysokość tych składek uwzględniona jest w PIT-11, PIT-40, bądź należy przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy)
 • W przypadku osób zameldowanych na terenie innej gminy do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie z tamtejszej gminy o tym, że nie ubiegają się tam o świadczenia.
 • Zaświadczenie ze szkoły dziecka uczęszczającego do szkoły średniej, lub szkoły wyższej .
 • Kopie wszystkich świadectw pracy od roku 2014 do dnia składania wniosku.
 • W przypadku osób które podjęły zatrudnienie w roku 2014 do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od pracodawcy za pełny miesiąc po miesiącu w którym uzyskano dochód z zatrudnienia
 • Prawomocny wyrok o rozwodzie lub separacji oraz zasądzonych alimentach
 • Zaświadczenie od właściwego komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych lub kwocie alimentów wyegzekwowanych w 2014r
 • W przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z Urzędu skarbowego o formie opodatkowania prowadzonej działalności oraz wysokość uzyskanych dochodów za 2014r.
 • Kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji gospodarczej, lub decyzje o jej wykreśleniu
 • Zaświadczenie od pracodawcy lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości pełnej  składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ponadto, osoby, które składają wniosek wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym zobowiązane są przedłożyć zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu, jak również zaświadczenie o terminie i na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy od pracodawcy( druki do pobrania w Dziale świadczeń Rodzinnych)

Ważne

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, uzyska inny dochód lub go utraci , zawrze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie i poinformowanie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Do wniosku oprócz wymienionych powyżej zaświadczeń, mogą być potrzebna inne dokumenty uzależnione od sytuacji świadczeniobiorcy.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek.

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grabowie.

Świadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ właściwy czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grabowie.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy. Od 01 listopada 2009 roku zmienił się termin rozpoczęcia i zakończenia okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o świadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowywania dziecka, albo okoliczności związanych z ustaleniem prawa do świadczenia pielęgnacyjnego organ właściwy może przeprowadzić wywiad.

Stanowisko ds. świadczeń rodzinnych

Inspektor Iwona Głowacka

Tel 63 27 34 -571

e-mail: iwonaglowacka@grabow.com.pl

Bądź na bieżąco i otrzymuj informacje na maila:

Wydarzenia

Urząd Gminy w Grabowie

ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów

Telefon: (63) 2734121
Faks: (63) 2191052
E-mail: grabow@grabow.com.pl

Godziny pracy Urządu Gminy

Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00