Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

565x246

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), prowadzące działalność odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna ze sferą zadań objętych konkursem.

Nazwa pliku: Zarządzenie Nr 65/2024
Rozmiar pliku: 258 kb
Pobierz plik