Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP
Co to jest ePUAP?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych - bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

  • obywatelami a administracją,
  • przedsiębiorcami a administracją,
  • instytucjami administracji publicznej.

ePUAP dla obywateli

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 r., Nr 40, poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 r. wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.
W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Grabowie dostępnej na platformie ePUAP niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
Załatwienie spraw następuje poprzez:

Formularz ogólny złożenia pisma do Urzędu Miejskiego w Grabowie
Ścieżka do pisma ogólnego na portalu e-PUAP
Sprawy ogólne – Pisma do urzędu – Pismo ogólne do podmiotu publicznego lub Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór

Adres skrytki odbiorczej Urzędu Miejskiego w Grabowie: /ak1ab6g75m/SkrytkaESP

Podstawa prawna


Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dziennik Ustaw Nr 200, poz. 1651).

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:

https://epuap.gov.pl/

natomiast katalog usług Urzędu Miejskiego w Grabowie:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ak1ab6g75m

Wymagania dla dokumentów elektronicznych składanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub Profilem Zaufanym.

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF.
  • XLS.
  • CSV.
  • TXT.
  • GIF, TIF, BMP, JPG.
  • PDF.
  • ZIP.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
Maksymalny rozmiar załącznika to 500MB.