OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRABÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRABÓW

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Grabów może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ww. ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Grabów, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach naboru Gminie Grabów przysługuje prawo do złożenia maksymalnie 10-ciu wniosków o dofinansowanie w limicie nie przekraczającym dla każdego wniosku 3 500 000 zł.

2. W przypadku otrzymania przez Gminę Grabów dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Wnioskodawcy tego zadania zostanie udzielona dotacja celowa.

3. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Grabów, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

4. Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

 • wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grabowie, przy ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów w sekretariacie – pokój nr 3, w terminie do dnia 24 marca 2023 r. do godz. 14:00;
 • wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/353/23 Rady Gminy Grabów z dnia 27 lutego 2023 r. oraz do niniejszego ogłoszenia;
 • wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98 % wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2 % wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania;
 • zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Gminę Grabów wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców;
 • o zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia do dofinansowania bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowie;
 • wniosek o udzielenie dotacji powinien zostać wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze;
 • wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać wszystkie załączniki, które zostały szczegółowo opisane we wniosku.

5. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:

 • wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Grabów. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia wniosków, pierwszeństwo będą miały wnioski dotyczące zabytków ogólnodostępnych;
 • od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie;
 • złożenie zgłoszenia do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
 • Gmina Grabów może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Gminę Grabów dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

6. Termin i warunki realizacji zadania:

 • udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Grabów promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację;
 • zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Grabów.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie internetowej Gminy Grabów.

8. Wójt Gminy Grabów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.

9. Postanowienia końcowe:

 • dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (63) 2734161 lub w Urzędzie Gminy w Grabowie, pokój nr 1;
 • wnioski o dofinansowanie złożone po terminie, tj. po dniu 24 marca 2023 r., nie będą rozpatrywane.

Grabów, dnia 15 marca 2023 r.

                                                                                                                      Janusz Jagodziński

                                                                                                                     Wójt Gminy Grabów

Nazwa pliku: Wniosek
Rozmiar pliku: 158 kb
Pobierz plik