OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GRABÓW

bgk

W związku z Ogłoszeniem Nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/ zwanego dalej Programem, Gmina Grabów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania
  Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Grabów może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ww. ustawy, tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy. Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Grabów, po ich pozytywnej weryfikacji, zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach naboru Gminie Grabów przysługuje prawo do złożenia maksymalnie 10-ciu wniosków o dofinansowanie w limicie nie przekraczającym dla każdego wniosku 3 500 000 zł.
 2. W przypadku otrzymania przez Gminę Grabów dofinansowania w ramach ww. Programu na realizację konkretnego zadania Wnioskodawcy tego zadania zostanie udzielona dotacja celowa.
 3. Dotacja może być udzielona osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Grabów, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.
 4. Zasady składania wniosków o dofinansowanie:
  • wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Urzędzie Gminy w Grabowie, przy ul. 1 Maja 21, 99-150 Grabów w sekretariacie – pokój nr 3, w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r. do godz. 17:00;
  • wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr LIII/353/23 Rady Gminy Grabów z dnia 27 lutego 2023 r. oraz do niniejszego ogłoszenia;
  • wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 98 % wartości zadania inwestycyjnego. Wnioskodawca musi zapewnić nie mniej niż 2 % wkładu własnego. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania;
  • zgłoszenia do dofinansowania mogą dotyczyć tylko tych zadań, dla których na dzień złożenia przez Gminę Grabów wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców;
  • o zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia do dofinansowania bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Grabowie;
  • wniosek o udzielenie dotacji powinien zostać wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze;
  • wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać wszystkie załączniki, które zostały szczegółowo opisane we wniosku.
 5. Zasady wyboru zgłoszeń do dofinansowania:
  • wnioski o przyznanie dotacji opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Grabów. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do złożenia wniosków, pierwszeństwo będą miały wnioski dotyczące zabytków ogólnodostępnych;
  • od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie;
  • złożenie zgłoszenia do dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji;
  • Gmina Grabów może odmówić Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji, w przypadku nieuzyskania przez Gminę Grabów dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Termin i warunki realizacji zadania:
  • udzielenie dotacji i podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę Grabów promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację;
  • zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Grabów.
 7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:
  Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie internetowej Gminy Grabów.
 8. Wójt Gminy Grabów zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków.
 9. Postanowienia końcowe:
  • dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu: (63) 2734161 lub w Urzędzie Gminy w Grabowie, pokój nr 1;
  • wnioski o dofinansowanie złożone po terminie, tj. po dniu 14 sierpnia 2023 r., nie będą rozpatrywane.

Grabów, dnia 7 sierpnia 2023 r.

                                                                                                                                          Janusz Jagodziński

                                                                                                                                          Wójt Gminy Grabów

Nazwa pliku: Wniosek
Rozmiar pliku: 21 kb
Pobierz plik