„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów w 2023 roku"

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabóww 2023 roku"

Gmina Grabów w 2024 roku zrealizowała zadanie

„Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grabów
w 2023 roku"
Całkowity koszt zadania: 118 948,07 zł. brutto.
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 93 832,00 zł. netto.
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zadanie obejmuje demontaż, usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 46 nieruchomości z terenu Gminy Grabów o łącznej masie 229,3300 Mg.

www.wfosigw.lodz.pl