Burmistrz Grabowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania najuboższych mieszkańców gminy

Wójt Gminy Grabów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej - dożywiania najuboższych mieszkańców gminy

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.), prowadzące działalność odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna ze sferą zadań objętych konkursem.

Nazwa pliku: Zarządzenie Nr 22/2024
Rozmiar pliku: 296 kb
Pobierz plik